Του Πολύκαρπου Λογγινίδη

 

«Αν ήναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ακούωμεν εσάς μάλλον παρά τον Θεόν κρίνατε. Διότι ημείς δεν δυνάμεθα να μην λαλήσωμεν όσα είδομεν και ηκούσαμεν». Πράξεις 4:19,20

 

Οι θρησκευτικοί διωγμοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας των Χριστιανών, γιατί εναντίον τους για πρώτη φορά, εξαπολύθηκε ο φανατισμός και η μισαλλοδοξία. Οι διωγμοί κατά των χριστιανών δικαιολογούνταν εκ μέρους των διωκτών τους, σαν τιμωρία κατά των ασεβών ή εκείνων που δεν συμμορφώνονταν με τις παραδεδεγμένες θρησκευτικές ιδέες, ήθη και έθιμα.

Και στην αρχή οι διώκτες ήταν Ιουδαίοι και εθνικοί. Οταν όμως ο Χριστιανισμός επικράτησε στο Ρωμαϊκό κράτος, άρχισαν και διωγμοί από την πλευρά των Χριστιανών εναντίον άλλων Χριστιανών, που διαφωνούσαν με αυτούς δογματικά. Ετσι έχουμε τους διωγμούς κατά των Αρειανών και των άλλων αιρετικών του Βυζαντίου, κατά των Ορθοδόξων από τους Φράγκους και Ενετούς, κατά των Ουγενότων της Γαλλίας, και κατά των διαμαρτυρομένων γενικά, που έλαβαν χώρα σε διάφορους καιρούς και σε διάφορους τόπους και μερικές φορές υφίστανται ακόμα και σήμερα σε κάποιο μέτρο.

Εκτός από τo λόγο της μη συμμορφώσεως προς τα γνωστά ήθη και έθιμα, υπήρξε και ο λόγος της αναμίξεως δύο εντελώς χωριστών πραγμάτων –της θρησκείας και του εθνισμού.

Από την πρώτη στιγμή που εισήλθε ο Χριστιανισμός στον κόσμο, τα δύο αυτά χωρίστηκαν απόλυτα. Η προσπάθεια των Χριστιανών, που προέρχονταν από τους Ιουδαίους και που εργάστηκαν για να συνταυτίσουν τα δύο αυτά, βρήκε σθεναρή αντίδραση από μέρους του Απόστολου των Εθνών, που ρητά και απερίφραστα δήλωσε στους εξ Ιουδαίων Χριστιανούς ότι καμία δεν υπάρχει υποχρέωση για τους εξ εθνών Χριστιανούς να μπουν στις Χριστιανικές τάξεις μέσω του Ιουδαϊσμού. Οι Ρωμαίοι και Ελληνες και τα διάφορα έθνη, μπορούσαν απευθείας να μπουν στην Χριστιανική μάνδρα, χωρίς να είναι αναγκασμένοι να περάσουν μέσω του Ιουδαϊσμού και αφετέρου χωρίς να πάψουν να είναι Ελληνες ή Ρωμαίοι ή Γαλάτες κ.λπ.

Οι διωγμοί εναντίον των Χριστιανών –των οπαδών του Χριστού- πρώτον προφητεύτηκαν από τον ίδιο τον Χριστό, στην επί του όρους διδασκαλία Του, όπου είπε:«Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτών είναι η βασιλεία των Ουρανών. Μακάριοι είσθε όταν σας ονειδίσωσι και διώξωσι και είπωσι καθ’ ημών πάντα λόγο, ψευδόμενοι ένεκεν εμού» (Ματθ. 5:10,11). Και αλλού: «έρχεται ώρα καθ’ ην πας όστις σας φονεύση, θέλει νομίσει ότι προσφέρει λατρείαν προς τον Θεόν» (Ιωάνν. 16:2 Παράβαλε Λουκάς 21:17, Μάρκος 13:9). Ο Απόστολος Παύλος μιλώντας γενικότερα, γράφει προς τον Τιμόθεο (Β’ 3:12): «πάντες οι θέλοντες να ζώσιν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουσι διωχθή». Και ο Πέτρος με αυτό το γενικό πνεύμα λέει: «εάν πάσχητε δια την δικαιοσύνην, είσθε μακάριοι» (Πέτρου Α’ 3:14). Και στην ίδια επιστολή (4:4) λίγο πιο κάτω γράφει:«Δια τούτο παραξενεύονται ότι σεις δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχείλησιν της ασωτείας και σας βλασφημούσιν».

Ο Χριστός προείπε τους διωγμούς, όπως δε οι απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί υπήρξαν ο στόχος των διωγμών, έτσι και από τότε, όλοι όσοι θέλησαν να ζουν ευσεβώς και να μην συντρέχουν με τους υπολοίπους  στην εκχείληση της ασωτείας υφίστανται την επίθεση του φανατικού όχλου, ή τις καταγγελίες των εχθρών της αλήθειας μπροστά στα δικαστήρια σαν προπαγανδιστές ή προσηλυτιστές, και η καταδίωξη αυτή, φαίνεται ότι θα εξακολουθήσει να επαναλαμβάνεται διαμέσου των αιώνων, από πλευράς εκείνων που δεν εννοούν το αληθινό πνεύμα του Χριστού.

Αλλά οι διωγμοί πάντοτε απέτυχαν στον σκοπό τους και αντί να καταπνίξουν την αλήθεια, την τόνωσαν. Διωκόμενοι οι Χριστιανοί:

 

Ι.Παίρνουν καινούργια δύναμη και ζωή. Οι διωγμοί ουδέποτε πτόησαν τους αληθινούς χριστιανούς. Το αντίθετο, τους έκαναν όπως τους Αποστόλους, να κηρύττουν με μεγαλύτερη παρρησία τον λόγο της Σωτηρίας και να θεωρούν τους διωγμούς σαν ένδειξη ιδιαίτερης χάρης του Θεού σ’ αυτούς, Οπως λέει ο Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή(1:29): «Διότι εις υμάς εχαρίσθη το υπέρ Χριστού ου μόνον το να πιστεύητε εις αυτόν αλλά και το να πάσχητε υπέρ αυτού».

Οι Χριστιανοί διώκονταν όταν η ζωή τους ήταν μία ζωντανή αναπαράσταση της ζωής του Χριστού στην γη. Οταν οι λόγοι και οι πράξεις, όταν η γενική διαγωγή των Χριστιανών στις σχέσεις τους με όλους τους ανθρώπους αδιακρίτως, είναι χριστιανοπρεπής σε όλη την έκτασή τους. Ο υπάλληλος που δεν θεωρεί σωστό να ψεύδεται και να εξαπατά τον πελάτη του καταστήματος, επισύρει την οργή του προϊσταμένου του, διότι δεν του επιτρέπει ο Χριστιανικός χαρακτήρας του να κάνει ψευδή δήλωση για το εμπόρευμα που πουλάει.

Ο Χριστιανός που οργίζεται κατά της πλάνης της δεισιδαιμονίας του λαού και της ιεροκαπηλείας από μέρους των υπευθύνων της θρησκείας, διώκεται χωρίς να ενοχληθούν, εφόσον δεν ζητούν την διόρθωση των κακώς κειμένων στην Εκκλησία του Χριστού.

Αλλά δεν πειράζει. Και καταδιωκόμενος ο Χριστιανός, εάν δια της κατά Χριστόν ζωής του είναι συνεπής με την διδασκαλία του Κυρίου, από τους διωγμούς αντλεί δύναμη και ζωή.

Εκείνοι οι Χριστιανοί που έβαψαν με το αίμα τους τα Ρωμαϊκά αμφιθέατρα, υπήρξαν οι πρωτεργάτες της μεγάλης διαδόσεως του Χριστιανισμού στον κόσμο, γνήσιου, απλού, πλήρους Πνεύματος και ζωής του Χριστού, ώστε ν’ αναγνωρίζει ο κόσμος χωρίς διάκριση ότι το αίμα των μαρτύρων υπήρξε ο σπόρος του Χριστιανισμού.

Μόνο τούτο πρέπει να εξετάσει ο Χριστιανός:

Προκαλεί τους διωγμούς με την πιστή Χριστιανική του ζωή, ή μήπως τους προκαλεί με την απερισκεψία και την επιπολαιότητα ή λόγω άλλων ελαττωμάτων του; «Μηδείς υμών ας μη πάσχη ως φονεύς ή κλέπτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζομενος τα αλλότρια, αλλ’εάν πάσχη ως Χριστιανός ας μη αισχύνεται αλλ’ας δοξάζει τον Θεόν δια τούτο» ( Α’Πέτρου 4:16) και αλλού:«Καλλίτερον να πάσχητε εάν είναι ούτω το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες» (3:17)

 

ΙΙ. Διωκόμενοι οι χριστιανοί αποκτούν παρρησία. Είναι θαυμαστή η παρρησία, που οι μαθητές, αν και τόσο λίγοι και τόσο ανίσχυροι, απέκτησαν απέναντι στους άρχοντες του έθνους τους, λέγοντάς τους: «Κρίνατε σεις κατά Θεόν, εις ποίον πρέπει να υπακούομεν. Εις εσάς τους ανθρώπους οίτινες μας εμποδίζετε να λαλώμεν εν τω ονόματι του Θεού, ή εις τον Θεόν όστις μας διατάσσει να μη αποσιωπήσωμεν το μέγα θαύμα, το οποίον επραγματοποιήθη εν ημίν αυτοίς, ώστε αμαρτωλοί και κακοί να γίνωμεν συνεργοί του Θεού». Ποιος από τους συνέδρους θα έλεγε τίποτε αντίθετο στην δύναμη του επιχειρήματός τους.

Οι άνθρωποι που έχουν με το μέρος τους την αλήθεια, αποκτούν θάρρος και παρρησία ανεξάρτητα από τους διωγμούς που εξαπολύονται εναντίον τους. Ο Σωκράτης βρέθηκε σε παρόμοια θέση και είπε στους δικαστές του απολογούμενος:«πρέπει να πειθαρχώ εις το δαιμόνιο μάλλον ή εις εσάς».

Η αλήθεια είναι δύναμη ακατανίκητη και φυσικά μόνο εκείνος που την έχει και στηρίζεται πάνω της μπορεί να έχει την παρρησία αυτή.

Αλλά η αλήθεια για τον χριστιανό δεν είναι μόνο μία αφηρημένη έννοια. Είναι μία πρακτική δύναμη. Δεν είναι αρκετό να μιλάει κανείς για την αλήθεια την αλήθεια πρέπει να την εφαρμόζει στην ζωή του, είτε πρόκειται περί θρησκευτικής αλήθειας, είτε περί επιστημονικής ή κοινωνικής αλήθειας.

Ο Θεός είναι αληθινός, είναι η αλήθεια. Ο Χριστός είπε:«Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Συνεπώς εκείνος που ζει σύμφωνα με την αλήθεια, ζει κατά Χριστόν, και ο ζων κατά Χριστόν, λαμβάνει θάρρος και δύναμη και παρρησία, όσο και αν διώκεται. Θα λέει πάντοτε:«Κύριε δος μου το πνεύμα Σου να μη δειλιώ στους διωγμούς αλλά να λαλώ την αλήθεια με παρρησία». Εχει και την διαβεβαίωση του Χριστού ότι:«Δεν είσθε σεις οι λαλούντες αλλά το πνεύμα του Πατρός σας το οποίο λαλεί εν υμίν»(Ματθ 10:20).

 

ΙΙΙ. Η Χριστιανική Μαρτυρία. «Δεν δυνάμεθα» είπαν οι Απόστoλοι Πέτρος και Ιωάννης, να μην λαλώμεν όσα είδομεν και ακούσαμεν».

Στη ζωή κάθε Χριστιανού υπάρχουν πράγματα που είδε και άκουσε, πράγματα που εξελίχθηκαν μέσα στην καρδιά και την συνείδησή του. Είναι η καρδιά του που αναγεννήθηκε, που αποκήρυξε το παρελθόν και άρχισε μία νέα ζωή με βάση τον Χριστό.

Δεν είναι πάντοτε ανάγκη να διακηρύττει ο Χριστιανός τι είναι, αρκεί εκείνο που είναι, να το δείχνουν οι πράξεις του, και εκείνο που πράττει, να είναι απόρροια της ενέργειας του Χριστού στην καρδιά του. Είναι πλέον αδιαφιλονίκητη αλήθεια, ότι ο Χριστιανός μέσα στον αμαρτωλό και πονηρό κόσμο, αποτελεί ένα περίεργο φαινόμενο που θεωρείται επικίνδυνο από τους ανθρώπους του κόσμου.

Και γι’ αυτό επισύρει εναντίον του την οργή, τις ύβρεις, τους προπηλακισμούς, τους διωγμούς, και πολλές φορές τον θάνατο, από μέρους των διωκτών του, αυτά όμως δεν θα τον πτοήσουν, όπως λέγαμε στην αρχή, εάν ο Χριστός πράγματι ζει και κυριαρχεί στην ζωή του. Το αντίθετο θα κάνουν την μαρτυρία του για τον Χριστό και υπέρ Αυτού εντονότερη, πιο θαρραλέα, αποτελεσματικότερη.

Τι είδους μαρτυρία ήταν εκείνη που με το θάνατο των μαρτύρων, είλκυε τους εθνικούς και τους απίστους για την ενίσχυση των Χριστιανικών φαλαγγών, που αραίωναν από τις αθρόες θανατώσεις; Ακριβώς αυτή η μαρτυρία ανθρώπων, που πήγαιναν στον θάνατο ήρεμοι , γαλήνιοι, θαρραλέοι, με εκφράσεις αγάπης και συγχωρήσεως για τους δήμιους και τους διώκτες τους –αυτή η μαρτυρία ήταν δύναμη ακατανίκητη, που κατέρριψε κάθε πρόληψη, εχθρότητα και εναντιότητα.

Σήμερα, στις πολιτισμένες χώρες δεν θανατώνονται πλέον άνθρωποι για τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Σε διάφορες χώρες που επικρατούν φανατικά στοιχεία, εξακολουθούν αυτές οι θανατώσεις, κλείνονται και γκρεμίζονται οι ναοί, και απαγορεύεται ο Λόγος του Θεού και η Χριστιανική Λατρεία. Μήπως όμως με αυτό το μέσο θα επικρατήσει η αθεία ή άλλες θρησκείες; Οχι εφόσον οι Χριστιανοί είναι αποφασισμένοι να πειθαρχούν στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Εφόσον η εκκλησία κρατά τον Λόγο του Θεού σαν πυξίδα της και την εν Χριστώ κατά χάρη σωτηρία σαν άγκυρά της, έχουμε την υπόσχεση του Κυρίου της θείας κεφαλής της εκκλησίας, ότι πύλαι Αδου ου κατισχύσουσιν αυτής»!

 188 total views,  1 views today

Print Friendly, PDF & Email

Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος