Η πίστη μας συνοψίζεται στα λόγια του Συμβόλου της Πίστεως (Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως).
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.
Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.

Ομολογία Πίστεως

Άρθρο

Περί της Αγίας Γραφής

Πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή (δηλ. τα 39 κανονικά βιβλία της Παλαιάς και τα 27 της Καινής Διαθήκης) είναι το μόνο θεόπνευστο βιβλίο[1], η μόνη πηγή και ο μόνος κανόνας πίστεως και έργων, και ότι αυτή είναι πλήρης, επαρκής, ασφαλής και αλάθητος οδηγός για κάθε περίσταση πνευματικής απορίας και δυσκολίας[2].

 1. B΄Tιμ. 3:16 , B΄ Πετρ.1: 21
 2. Λουκ. 16:29,31 , Ρωμ. 15:4 , Ψαλμός 119:96, 19:7-11

Άρθρο

Περί θεοπνευστίας και αποκαλύψεως

Πιστεύουμε ότι τα διάφορα βιβλία της Αγίας Γραφής έχουν το ίδιο κύρος, και ότι η μόνη μεταξύ τους διαφορά ως προς την αποκάλυψη ή φανέρωση και ανάπτυξη των θείων αληθειών είναι ότι στη μεν Παλαιά Διαθήκη η θείες αλήθειες είναι μάλλον συγκαλυμμένες στη δε Καινή Διαθήκη αποκαλύπτονται πλήρως[3].

3. Λουκάς 24:27,44 , Ρωμ.3:21 , Α΄Κορ. 9:9-10, 10:11, Α΄Θεσ. 2:13, Α΄ Τιμ. 5:18, Εβρ. 8: 7-10,13

Άρθρο

Περί του θεού ως Τριαδικού

Πιστεύουμε στον έναν και μόνο Ζωντανό και Αληθινό Θεό, ο οποίος είναι Πνεύμα αυθύπαρκτο, άναρχο[4], αιώνιο[5], άπειρο, τέλειο κατά την αγιότητα[6], τη δόξα και τη δύναμη[7], ανεξερεύνητο κατά τη σοφία[8], τη δικαιοσύνη[9], την αγαθότητα[10], την αλήθεια[11], και αμετάβλητο[12]. Πιστεύουμε και λατρεύουμε τον ένα Θεό στην ενότητα της Θεότητας και στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος – Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα – τρισυπόστατο, ομοούσιο και ισοδύναμο κατά τη δόξα[13].

 1. Ιωάν. 4:24 , Πράξεις 17:24-25 , Β΄Κορ.3:17 , Κολοσ. 1:14 , Ψαλμός 90:2
 2. Δευτ. 33:27 , Ησαΐας 40 :28 , 57: 15 , Ιερεμίας 10:10
 3. Ματθ. 5:48 , A΄Πέτρ. 1:15
 4. Έξοδ. 15:11 , Ιερεμ. 32:17, 27 , Β΄Κορ. 6:18 , Αποκάλυψη 1:8
 5. Ρωμαίους 11:33
 6. Ρωμαίους 3:25-26 , Β΄Κορ.9:9 , Β΄Τιμ.4:8 , Α΄Ιωάν.2:9 , 3:7 , Αποκάλυψη 16:5
 7. Ψαλμός 25:8 , 100:5 , Α΄ Πέτρου 2:3
 8. Ψαλμός 117:2 , Ιωάν.14:6, Αποκάλυψη 3:7, 14 , 19:11
 9. Μαλαχ. 3:6 , Ιακώβ. 1:17 , Ψαλμός 33:11 , Ησαΐας 46: 9-10
 10. Γένεση 1:1-2 , Δευτερονόμιο 6:4 , Ψαλμός 104:30 , Ιωάν. 5:18 , 10:30,33 , Ματθαίος 3:16-17, 28:19, Β΄ Κορ. 13:14, Εφεσίους 4:4-6, Εβραίους 9:14, Α΄ Πέτρου 1:2 , Ιούδα 20-21

Άρθρο

Περί της αποκαλύψεως του Θεού

Πιστεύουμε:

 • ότι ο Θεός αποκάλυψε τον Εαυτό Του στη φύση, στην ιστορία και στην καρδιά του ανθρώπου[14],
 • ότι ευδόκησε να κάνει σαφέστερη την αποκάλυψή Του σε δούλους Του, οι οποίοι μίλησαν κινούμενοι από το Άγιο Πνεύμα[15],
 • ότι όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου αποκάλυψε τον Εαυτό Του πλήρως στο πρόσωπο του Ιησού Χρίστου, του Λόγου[16], ο οποίος ενσαρκώθηκε [17]και είναι «το απαύγασμα της δόξας και ο χαρακτήρας της υποστάσεως» του Πατέρα[18], και
 • ότι η πιστή αφήγηση των θείων αποκαλύψεων διατηρήθηκε μέσα στην Αγία Γραφή (άρθρα 1° και 2° ).

 1. Ψαλμός 19:1-6 , 78:4 , Πράξεις 7:1-53, 14:17 , Ρωμαίους 1:19-20 , 2:14-16
 2. Εβραίους 1:1 , Β΄ Πέτρου 1:21
 3. Ιωάν.1:1 , Γαλ. 4:4
 4. Ιωάν.1: 14 , Ρωμαίους 1:3
 5. Εβραίους 1:3

Άρθρο

Περί της Δημιουργίας

Πιστεύουμε:

 • ότι ο Θεός είναι Εκείνος που δημιούργησε το σύμπαν[19] από το μηδέν,
 • ότι είναι ο Συντηρητής και Κυβερνήτης του παντός[20] υπεράνω όλων και πανταχού παρών, και
 • ότι έπλασε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα και ομοίωσή Του ηθικώς[21], ικανό να κοινωνεί μαζί Του, ελεύθερο δε να εκλέξει μεταξύ του καλού και του κακού και υπεύθυνο ενώπιον του Πλάστη και Κυρίου Του[22].

 1. Γένεση 1:1 , 2:1-2 , Ψαλμός 8:1-9 , 104:24 , Εβραίους 11:3
 2. Πράξεις 17:24 , Κολoσ.1:17 , Εβραίους 1:3
 3. Γένεση 1:27 , Α΄ Κορ.11:7
 4. Γένεση 2:16-17 , Δευτ. 30:15 , Ιησ.Ναυή 24:15 , Ματθ. 6:24

Άρθρο

Περί της βουλής και της πρόνοιας του Θεού

Πιστεύουμε ότι ο αιώνιος, σοφός, άγιος και αγαθός σκοπός του Θεού περιλαμβάνει κατά τέτοιο τρόπο όλα τα γεγονότα, ώστε ούτε να αφαιρείται η ελευθερία του ανθρώπου, αλλά ούτε να μπορεί να αποδοθεί στον Θεό η ύπαρξη της αμαρτίας[23]. Παρά ταύτα, ο Θεός στη θεία Του πρόνοια κυβερνά τα πάντα [24] έτσι ώστε να συνεργούν στην πραγματοποίηση των αγίων και κυρίαρχων βουλών Του, στην άσκηση της θείας Του πρόνοιας και στη φανέρωση της δόξας Του.

 1. Ιωάν. 8:46 , Ιάκωβος 1:13
 2. Ψαλμός 22:28 ,67:4 , Πράξεις 4:27-28 , Ρωμαίους 8:28-30 , Αποκάλυψη 19:6

Άρθρο

Περί του ανθρώπου και της πτώσεώς του

Πιστεύουμε:

 • ότι ο άνθρωπος πλάστηκε αθώος [25], όταν όμως δοκιμάστηκε από τον Θεό εξέλεξε το κακό [26] και έτσι διακόπηκε η σχέση[27]]του με Εκείνον, γεγονός το οποίο προκάλεσε την πτώση του ανθρώπου και την υποδούλωσή του στην εξουσία και τη δύναμη της αμαρτίας [28], η τιμωρία της οποίας είναι αιώνιος θάνατος [29], και
 • ότι λόγω της πτώσεως όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με την πονηρή φύση[30] και, όντας παραβάτες, δεν μπορούν να σωθούν παρά μονάχα με τη χάρη του Θεού[31].

 1. Γένεση 1:27, Εκκλησιαστής 7:29
 2. Γένεση 2:16-17 , Γένεση 3:6
 3. Γένεση 3:24 , Ψαλμός 14:3 , Ρωμαίους 3:10-12
 4. Γένεση 6:5 , Ησαΐας 1 :5-6
 5. Ρωμαίους 6:23 , Ιακώβ.1:15
 6. Ησαΐας 48:8 , Ψαλμός 51:5 , Γένεση 8:21
 7. Ρωμαίους 6:23 , Εφεσίους 2:8

Άρθρο

Περί σωτηρίας και εκλογής

Πιστεύουμε:

 • ότι ο Θεός εξ αιτίας της άπειρης αγάπης Του για τον κόσμο έδωσε τον μονογενή Του Υιό ως Σωτήρα των αμαρτωλών [32], και με το Ευαγγέλιο προσφέρει ελεύθερα την παντοδύναμη σωτηρία Του σε όλους τους ανθρώπους [33], και
 • ότι ο Θεός στην ανεξιχνίαστη ευδοκία Του, απέκτησε ένα δικό Του λαό αναρίθμητου πλήθους, τον οποίο εξέλεξε εν Χριστώ με σκοπό τον αγιασμό, την υπηρεσία και τη σωτηρία του[34].

 1. Ιωάν.3:16 , Ρωμαίους 5:8 , Α΄Ιωάν.4:9
 2. Α΄Τιμ.2:3,4 , Ιωάν.3:16 , 5:24 , 6:47
 3. Δευτερ.7:6 , Δευτερ. 14:2 , Εφεσίους 1:4-5 , Α΄ Πέτρ.2:9-10

Άρθρο

Περί του Ιησού Χριστού

Πιστεύουμε και ομολογούμε ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ο αιώνιος Λόγος [35], ο άναρχος Υιός του ανάρχου Πατρός[36], ομοούσιος με τον Πατέρα[37], ο μόνος Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων[38], ο οποίος για μας τους ανθρώπους και για τη σωτηρία μας ενσαρκώθηκε [39] εν χρόνω εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και έγινε άνθρωπος. Τέλειος Θεός[40] και τέλειος άνθρωπος[41], με τη θεία φύση και την αναμάρτητη ανθρώπινη φύση διακεκριμένες και ασυγχύτως ενωμένες σε ένα πρόσωπο[42].

 1. Παροιμ.8:22-23 , Ιωάν.1:2,14 , Κολοσσ. 1:17
 2. Ματθ.14:33 , Λουκ. 1 :35 , Ιωάν.1:34 , Εβρ.7:3 , Α΄Ιωάν.1: 1
 3. Ιωάν.10:30 , Ιωάν.14:10-11 , Ιωάν.17:22
 4. Α΄Τιμ.2:5 , Εβρ.9:15
 5. Ιωάν.1:14 , Γαλάτας 4:4
 6. Ιωάν.5:18 , Ιωάν. 10:33
 7. Εβρ.2:14 , Εβρ.2:17 , Ιωάν.4:6
 8. Ρωμαίους 1:3-4

Άρθρο 10°

Περί του έργου του Χριστού

Πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μάς αποκάλυψε (Άρθρο 4°) τον Πατέρα με τον λόγο και το πνεύμα Του[43] κάνοντας σε μας γνωστό το πλήρες θέλημα του Θεού[44], και ότι για τη σωτηρία μας εκπλήρωσε «πάσαν δικαιοσύνην»[45], πρόσφερε τον Εαυτό Του πλήρη θυσία επάνω στο σταυρό[46], ικανοποίησε τη θεία δικαιοσύνη, έκαμε ιλασμό υπέρ των αμαρτιών ολόκληρου του κόσμου και μας συμφιλίωσε με τον Πατέρα[47].

 1. Ιωάν.17:6-8 , Ιωάν.14:9-10
 2. Ματθ. 6:10 , Ματθ. 18:14 , Ιωάν.1:18 , Ιωάν.4:34
 3. Ρωμαίους 8:3-4 , Ρωμαίους 3:24-26
 4. Ιωάν.19:30 , Εβρ. 9:12 , Εβρ. 19:11,12,14 , Α΄Ιωάν.4:10
 5. Β΄Κορ.5:18-19 , Εφεσ. 2:16

Άρθρο 11°

Περί ανυψώσεως του Χριστού

Πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ανέστη εκ νεκρών[48]και ανελήφθη στον ουρανό[49], όπου καθισμένος στα δεξιά του Πατέρα [50] μεσιτεύει πάντοτε για μας[51], και ότι στις καρδιές των πιστών μένει πάντοτε ο Χριστός [ 52] κυβερνώντας τους πάντες. Γι’ αυτό αποδίδουμε σ’ Εκείνον αγάπη, υπακοή και λατρεία ως Προφήτη, Ιερέα και Βασιλιά [53] μας.

 1. Λουκ.24:6 , Ματθ.28:6 , Α΄Κορ.15:4,20
 2. Λουκ.24:51 , Πράξεις 1:9 , Φιλιπ. 2:9
 3. Εφεσίους 1:20 , Κολοσσ. 3:1
 4. Ρωμαίους 8:34 , Εβρ.7:25
 5. Ιωάν.14:17 , Β΄Κορ. 13:5β , Ρωμαίους 8:10
 6. Φιλιπ.2:10-11 , Πράξεις 2:36 , 5:31

Άρθρο 12°

Περί του Ευαγγελίου

Πιστεύουμε ότι ο Θεός, θέλοντας να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έλθουν σε επίγνωση της αλήθειας[54], έδωσε διά του Ιησού Χριστού την εντολή στην Εκκλησία να κηρύξει σε όλα τα έθνη το Ευαγγέλιο της χάριτος[55], διά του οποίου προσφέρεται ελεύθερα σε όλους τους ανθρώπους η άφεση και η αιώνια ζωή[56], καλώντας τους συγχρόνως να εγκαταλείψουν την αμαρτία και να αποδεχθούν την ανάπαυση διά της πίστεως στον Κύριό μας Ιησού Χριστό[57].

 1. Β΄Τιμ. 2:4 , Β΄Πέτρ. 3:9
 2. Μάρκος 16:15 , Ματθ.28:19 , Μάρκος 1:15 , Ρωμαίους 1:15-16
 3. Μάρκος 16:16 , 4:12 , Πράξεις 2:38
 4. Πράξεις 3:19 , Ιερεμ.6:16 , Ματθ. 11:28-29

Άρθρο 13°

Περί του Αγίου Πνεύματος

Πιστεύουμε στο Άγιο Πνεύμα, το κύριο, το ζωοποιό[58], το εκ του Πατρός εκπορευόμενο[59], το συνάναρχο και συναΐδιο με τον Πατέρα και τον Υιό [59Α.], τον Παράκλητο[60], ο οποίος ενεργεί ελεύθερα όπως θέλει[61], χωρίς τη ζωοποιό χάρη του Οποίου δεν υπάρχει σωτηρία[62]. Τούτον ο Πατέρας αποστέλλει σε όλους όσοι διά του Υιού Του Το ζητούν.

 1. Ιεζ. 37:9 , Ιωάν.6:63 , Τίτ.3:5-7
 2. Ιωάν.14:26 , 15:26
  59Α. Εβρ.9:14
 3. Ιωάν.14:16 , 16:7
 4. Ιωάν. 3:8 , Α΄Κορ.12:11
 5. Ματθ.3:11 , Ιωάν.3:5

Άρθρο 14°

Περί του έργου του Αγίου Πνεύματος

Πιστεύουμε:

 • ότι ο Παράκλητος μίλησε διά των αγίων Του ανδρών, τους προφήτες και αποστόλους[63], για να γνωστοποιήσει στους ανθρώπους τη σωτήρια αλήθεια[63A],
 • ότι με τον δοξασθέντα Σωτήρα μας απεστάλη δυναμικά [64] για να ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας[65], για να φωτίσει τις διάνοιες των ανθρώπων ώστε να γνωρίσουν τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, και για να τους πείσει και να τους καταστήσει ικανούς να υπακούσουν στην πρόσκληση του Ευαγγελίου, και
 • ότι Αυτός μένει στην Εκκλησία κατοικώντας μέσα σε κάθε πιστό[66] ως το Πνεύμα της αλήθειας, της δυνάμεως, του αγιασμού, της παρηγορίας και της αγάπης.

 1. B΄ Σαμ. 23:2 , Εβρ.1:1 , Β΄Πέτρ.1:21
  63Α. Ιωάν.6:13
 2. Πράξεις 1:8 , 2:43
 3. Ιωάν. 16:8,9
 4. Ιωάν. 14:17 , Α΄Κορ.3:6 , Γαλάτας 4:6, Ιωάν.2:27

Άρθρο 15°

Περί εκλογής και αναγεννήσεως

Πιστεύουμε και ομολογούμε ταπεινά ότι ο Θεός Πατέρας προαιώνια ευδόκησε με τη χάρη Του να εκλέξει ένα λαό δικό Του εν Χριστώ Ιησού[67], στον οποίο το Αγιο Πνεύμα χορηγεί την πνευματική ζωή με την αναγέννηση[67A], διά της οποίας και μόνο γινόμαστε νέα κτίσματα [68] μέσω της μυστηριώδους και εύσπλαγχνης ενέργειας της δυνάμεώς Του[68A], χρησιμοποιεί δε για τον σκοπό αυτόν ως μέσα τις αλήθειες του θείου Λόγου[69], την προσευχή, τις συναθροίσεις των πιστών και την επέμβαση της Θείας Του Πρόνοιας.

 1. Ιωάν. 6:44,65 , 15:16 , Ρωμαίους 8:30 , Εφεσ.1:4-5
  67Α. Ιωάν. 3:8
 2. Β΄Κορ.5:17 , Γαλάτας 6:15
  68Α. Πράξεις 16:14-15 , Ρωμαίους 9:16
 3. Ιωάν.5:24 , 17:17 , Ρωμαίους 10:17 , Εβρ. 4:12 , Α΄Πέτρ.1:23

Άρθρο 16°

Περί μετανοίας και πίστεως

Πιστεύουμε:

 • ότι η πίστη στον Χριστό είναι η σώζουσα χάρις[70], διά της οποίας Τον δεχόμαστε, Τον εμπιστευόμαστε και επαναπαυόμαστε για τη σωτηρία μας μόνο σ’ Αυτόν[71], όπως αυτή προσφέρεται σε μάς μέσα στο Ευαγγέλιο, και
 • ότι στη σώζουσα αυτή πίστη συνυπάρχει πάντοτε η «μετάνοια εις ζωήν»[72], η οποία είναι η βαθειά συναίσθηση της ενοχής και της αθλιότητας της αμαρτίας, με την οποία ομολογούμε και εγκαταλείπουμε τις αμαρτίες μας με ειλικρινή απόφαση υποταγής στον Θεό[73], με την βέβαιη ελπίδα ότι ο Θεός δέχεται διά του Χριστού αυτόν που έτσι μετανοεί[74].

 1. Πράξεις 15:11 , Εφεσ.2:5-8
 2. Πράξεις 4:12 , 10:43 , Γαλάτας 2:16
 3. Μάρκος 1:15 , Πράξεις 2:38 , Β΄Κορ. 7:9-10
 4. Ρωμαίους 6:18 , Γαλάτας 2:20 , Α΄Πέτρ. 1:1-2
 5. Λουκάς 18:13-14 , 19:8-9 , Ιωάν.6:37

Άρθρο 17°

Περί δικαιώσεως εκ πίστεως και υιοθεσίας

Πιστεύουμε:

 • ότι καθένας ο οποίος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μετανοεί και πιστεύει στον Χριστό, ομολογεί δε και εγκαταλείπει τις αμαρτίες του, και ταπεινά στηρίζεται στον εξιλαστήριο θάνατο του Χριστού, συγχωρείται δωρεάν[75], δικαιώνεται ενώπιον του Θεού[75Α] και ενώνεται με τον Χριστό, και ότι όλοι όσοι είναι έτσι ενωμένοι με τη ζωή Του είναι μέτοχοι της ζωής Του[76], και
 • ότι με την υιοθεσία αυτή γίνονται δεκτοί στην οικογένεια του Θεού ως συγκληρονόμοι με τον Χριστό[77], έχοντας το Πνεύμα το Άγιο μέσα τους, ο οποίος είναι ο αρραβώνας της κληρονομιάς τους[78].
 1. Ησαΐας 53:4-6 , 10-11 , 55:1 , Πράξεις 2:38
  75Α. Λουκάς 18:14 , Πράξεις 13:39 , Ρωμαίους 3:23-24 , 5:1
 2. Ιωάν.3:16,36 , 5:24-25 , 17:23 , Ρωμαίους 8:10-11 , Γαλάτας 3:26-27 ,Εφεσίους 1:4,11
 3. Ρωμαίους 8:17 , Γαλάτες 4:7 , Ιωάν.16:14
 4. Β΄Κορ.1:22 , Εφεσίους 1:14

Άρθρο 18°

Περί του Νόμου και της σχέσεως του χριστιανού με αυτόν

Πιστεύουμε ότι ως τέκνα του Θεού που σώθηκαν με τη χάρη και όχι με τα έργα[79], και που καθοδηγούνται από το φως της αποκαλύψεως του Χριστού στην Καινή Διαθήκη, βρισκόμαστε σε νέα σχέση[79Α] απέναντι στον ηθικό νόμο της Παλαιάς Διαθήκης[80], δηλαδή του Δεκάλογου[81], τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και εφαρμόζουμε με την ευρύτερη έννοιά του, δηλ. την υπακοή[81Α] που πηγάζει, από την αγάπη, όπως ο Χριστός τον ερμήνευσε με τη διδασκαλία Του και τον εφάρμοσε στη ζωή Του[82], παρακινούμενοι προς τούτο από τη χάρη Του[82Α].

 1. Ρωμαίους 3:23-24 , 4:16 , Εφεσ.2:8 , Τίτ.3:5-7
  79Α. Ιερεμ.31:31-34 , Ιεζεκ. 36: 26-27
 2. Ματθ.5:17-20 , Μάρκ.10:19 , Ρωμαίους 3:31 , 6:14
 3. Έξοδ.20:1-17 , Δευτερ.5:1-22
  81Α. Ματθ.22:34-40 , Ρωμαίους 13:9-10
 4. Ιωάν. 13:14-15 , Εβρ.5:8-9
  82Α. Ρωμαίους 12:1-2

Άρθρο 19°

Περί αγιασμού

Πιστεύουμε:

 • ότι όσοι αναγεννήθηκαν και δικαιώθηκαν και υιοθετήθηκαν οφείλουν να αυξάνουν σε ομοιότητα προς τον Χριστό[83], καθώς καλλιεργούν την ενότητα μαζί Του με την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος[83Α] μέσα τους και να προοδεύουν στην υπακοή της αλήθειας[84],
 • ότι αυτή η αγία ζωή είναι ο καρπός και η απόδειξη της σώζουσας πίστεως[84Α],
 • ότι η ελπίδα του πιστού να μένει σ’ αυτού του είδους τη ζωή είναι χάρις του Θεού[84Β], και
 • ότι σχετικά με την αύξηση αυτή οι πιστοί καλούνται να φθάσουν σε τέτοια ωριμότητα και βεβαιότητα της πίστεως, ώστε η αγάπη του Θεού να πραγματοποιήσει πλήρως το έργο της σ’ αυτούς.

 1. Ιωάν.17:17-19 , Λευιτ. 20:7-8 , Ρωμαίους 7:12 , Ρωμαίους 12:1-2 , Κολοσ.1:22
  83Α. Α’ Κορ.6:11
 2. Φιλιπ.4:8 , Εβρ.12:14 , Α΄Πέτρ.1:15
  84Α. Β΄Κορ. 7:1
  84Β. Εφεσ 1:4 Β΄Πέτρ. 3:11-12

Άρθρο 20°

Περί προσευχής

Πιστεύουμε:

 • ότι ο Λόγος του Θεού μάς παρακινεί να πλησιάζουμε τον Θεό, τον Ουράνιο μας Πατέρα, μόνο στο όνομα του Υιού Του Ιησού Χριστού[85], προσευχόμενοι για τους εαυτούς μας και ο ένας για τον άλλον[86], ώστε ταπεινά και ελεύθερα να ανοίγουμε τις καρδιές μας ενώπιον Του[87], όπως αρμόζει σε τέκνα Του αγαπητά, αποδίδοντας σ’ Αυτόν την τιμή και τον αίνο που οφείλουμε στο άγιό Του Όνομα[88], ζητώντας από Αυτόν να δοξάσει τον Εαυτό Του στη γη και στον ουρανό[89], εξομολογούμενοι σ’ Αυτόν τις αμαρτίες μας[90], και ζητώντας απ’ Αυτόν κάθε δώρο χρήσιμο στη ζωή αυτή και για την αιώνιά μας σωτηρία, και
 • ότι, εφόσον σε κάθε αληθινή προσευχή παρακινούμαστε από το Πνεύμα Του[91], Αυτός απαντώντας θα χορηγήσει σε μας κάθε ευλογία σύμφωνα με την ανεξιχνίαστη σοφία Του και τον πλούτο της χάριτος Του εν Χριστώ Ιησού[92].

 1. Ιωάν.14:13 , Ιωάν.15:16
 2. Κολ. 4:3-4 , Α΄Θεσ.5:25 , Β΄Θεσ.1:11 , Β΄Θεσ. 2:13
 3. Β΄Σαμ.7:27-29 , Πράξεις 4:24 , Εβρ.4:16
 4. Ψαλμός 113:1-3 , Δανιήλ 2:20
 5. Ματθ.6:12 , Λουκάς 11:2
 6. Ψαλμός 32:5 , Παροιμ.28:13 , Α΄Ιωάν.1:9
 7. Ρωμαίους 8:26 , Εφεσίους 6:18
 8. Ρωμαίους 2:4 , 9:23 , Εφεσίους 1:7

Άρθρο 21°

Περί της Εκκλησίας

Αναγνωρίζουμε μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, την αναρίθμητη ομάδα των πιστών κάθε εποχής και κάθε έθνους, οι οποίοι, ενωμένοι διά του Αγίου Πνεύματος με τον Χριστό, την κεφαλή τους, αποτελούν ένα σώμα με Αυτόν[93], και έχουν κοινωνία με τον Κύριό τους και μεταξύ τους[94].

Επίσης, αποδεχόμαστε ότι είναι το θέλημα του Χριστού η Εκκλησία Του επί της γης να υπάρχει ως ορατή και άγια αδελφότητα, αποτελούμενη από όσους ομολογούν πίστη στον Ιησού Χριστό και υπακοή σ’ Αυτόν, μαζί με τα τέκνα τους ως κατηχούμενα[95], και οργανωμένη όπως εκτίθεται στην Καινή Διαθήκη για την ομολογία του ονόματος του Χριστού, την κοινή λατρεία του Θεού[96], την τέλεση των τελετών[97], την οικοδομή των πιστών και την εξάπλωση του Ευαγγελίου στον κόσμο.

Κάθε επί μέρους Εκκλησία σε ολόκληρο τον κόσμο, η οποία ομολογεί την πίστη αυτή στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και υπακοή σ’ Αυτόν ως τον θείο Κύριό της και Σωτήρα, την αναγνωρίζουμε ως μέλος της μιας αυτής παγκόσμιας Εκκλησίας.

 1. Εφεσίους 1:22-23 , 4:15-16 , Κολοσ.1:18
 2. Α΄Κορ.1:9 , Α΄Ιωάν.1:3
 3. Δευτ. 4:9 , 11:19 , Πράξεις 2:39 , Α΄Κορ.7:14
 4. Εβρ.10:25
 5. Πράξεις 2:42 , 20:7

Άρθρο 22°

Περί των τελετών

Αναγνωρίζουμε δύο τελετές – το Βάπτισμα και το Δείπνο του Κυρίου – οι οποίες συνεστήθησαν από τον Χριστό ως σημεία και σφραγίδες της Καινής Διαθήκης[98], που κυρώθηκαν με το πολύτιμο αίμα Του, και επίσης ως μέσα χάριτος, διά των οποίων όχι μόνο ζωογονείται αλλά και ενισχύεται και παρηγορείται η πίστη μας σ’ Αυτόν, και ως διατάξεις με την εκτέλεση των οποίων η Εκκλησία Του καλείται να ομολογεί τον Κύριό της και να διακρίνεται ορατά από τον υπόλοιπο κόσμο.

Το βάπτισμα, που γίνεται με καθαρό νερό στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, για μεν τους ενηλίκους, οι οποίοι δεν βαπτίσθηκαν κατά την νηπιακή τους ηλικία, αποτελεί ομολογία πίστεως στον Χριστό, ή δηλώνει ότι ο βαπτιζόμενος μετανοεί για το παρελθόν και επιζητεί την άφεση των αμαρτιών του, ή επισφραγίζει και βεβαιώνει την σωτηρία που ήδη έχει λάβει [99], για δε τους ανηλίκους αποτελεί αφιέρωσή τους από του γονείς τους στον Κύριο και είναι η εισαγωγή τους στον γενικό κύκλο των μαθητών του Χριστού[100].

Η τελετή αυτή συμβολίζει ζωηρά τον καθαρισμό της ψυχής από την ακαθαρσία της αμαρτίας, ο οποίος καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιηθεί στον άνθρωπο με το Άγιο Πνεύμα, και αυτό είναι το άλλο εκείνο βάπτισμα, το πνευματικό και αόρατο, το οποίο μόνον ο Χριστός μπορεί να πραγματοποιήσει[101].

Πρέπει να βαπτιστούν όσοι ομολόγησαν πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό ως ατομικό τους Σωτήρα εάν δεν είναι ήδη βαπτισμένοι, όπως επίσης και τα τέκνα όσων ήδη ομολόγησαν αυτή την πίστη και έγιναν μέλη της ορατής Εκκλησίας[102].

Όσοι βαπτίστηκαν στο όνομα της Τριάδος σε οποιαδήποτε Χριστιανική Εκκλησία, δεν αναβαπτίζονται, δεδομένου ότι εκπληρώθηκε σ’ αυτούς η εντολή του Κυρίου.

Το Κυριάκο Δείπνο ή η Ευχαριστία είναι η τελετή της κοινωνίας με τον Χριστό και με τον λαό Του[103], κατά την οποία δίδεται και λαμβάνεται ο άρτος και ο οίνος για την ευγνώμονα ανάμνηση Εκείνου και της θυσίας Του επάνω στον σταυρό. Όλοι δε όσοι τα λαμβάνουν με πίστη μετέχουν πνευματικά στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού για παρηγοριά, τροφή και αύξησή τους στη χάρη.

Όλοι όσοι έκαναν δημόσια ειλικρινή ομολογία πίστεως στον Κύριο Ιησού Χριστό και ζουν υποτασσόμενοι στον νόμο Του, δικαιούνται ύστερα από αυτοεξέταση να προσέλθουν στο Κυριάκο Δείπνο.

 1. Ρωμαίους 4:11
 2. Ματθ.28:19 , Πράξεις 8:36-38
 3. Πράξεις 2:38-39 , Α΄Κορ.7:14
 4. Πράξεις 16:15 , 33
 5. Πράξεις 16:15 , Πράξεις 16:33
 6. Ματθ.26:26-30, Μάρκος 14:12-26, Λουκάς 22:7-23, Ιωάν.6:34-59, Α΄Κορ.11:23- 26

Άρθρο 23°

Περί των Λειτουργών

Πιστεύουμε:

 • ότι ο Ιησούς Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας[104], διόρισε Λειτουργούς του λόγου και των τελετών στην Εκκλησία και καλεί αυτούς τους οποίους θέλει στη διακονία αυτή[105], και
 • ότι η Εκκλησία υπό την οδηγία του Αγίου Πνεύματος[106] αναγνωρίζει και εκλέγει εκείνους τους οποίους Αυτός καλεί, χειροθετεί αυτούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Λόγο του Θεού, και τους αφιερώνει στο έργο της διακονίας[107].

 1. Εφεσίους 1:22 , 4:7,11
 2. Λουκάς 6:13 , Ιωάν.15:16 , Εφεσίους 4:7
 3. Πράξεις 13:1-2 , 6:6
 4. Πράξεις 13:3 , Β΄Τιμ.1:6 , Τίτ.1:5

Άρθρο 24°

Περί της Δευτέρας Παρουσίας

Πιστεύουμε ότι κάποια μέρα, γνωστή μόνο στον Θεό[108], ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός θα κατέβει ξαφνικά από τον ουρανό με δύναμη και δόξα πολλή[109], αποβλέπουμε δε στη δεύτερη αυτή έλευση του Σωτήρα μας ως την ευλογημένη προσδοκία της Εκκλησία Του, την οποία πρέπει πάντοτε να αναμένουμε με σοβαρή επιμέλεια και επαγρύπνηση[110], ώστε να είμαστε έτοιμοι κατά την παρουσία Του[111].

 1. Ματθ.24:36 , Μάρκος 13:32
 2. Ματθ. 24:30 , Μάρκος 13:26
 3. Ματθ.24:42 , 25:13 , Μάρκος 13:33
 4. Ματθ.24:44 , 25:13 , Α΄Θεσ.5:5

Άρθρο 25°

Περί της Αναστάσεως

Πιστεύουμε:

 • ότι οι ψυχές όσων έχουν δικαιωθεί εισέρχονται με τον θάνατο σε μια κατάσταση αναπαύσεως και ευτυχίας με τον Κύριο[112],
 • ότι θα υπάρξει ανάσταση των νεκρών, δικαίων και αδίκων, με την δύναμη του Υιού του Θεού[113], και
 • ότι τα σώματα όλων των κοιμηθέντων εν Χριστώ καθώς και των πιστών που βρίσκονται στη ζωή κατά την έλευσή Του, θα μεταμορφωθούν και θα λάβουν μορφή όμοια με το ένδοξο σώμα Του[114].
 1. Λουκάς 16:22 , Φιλιπ.1:21-23 , Λουκάς 23:41-43
 2. Α΄Θεσ.4:14-16 , Ρωμαίους 14:9
 3. Α΄ Κορ.15:51-54 , Φιλιπ. 3:21

Άρθρο 26°

Περί της Κρίσεως

Πιστεύουμε ότι ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο με δικαιοσύνη διά του Ιησού Χριστού[115], μπροστά στο βήμα του οποίου πρέπει όλοι να εμφανιστούν[116]. Αυτός θα χωρίσει τους δικαίους από τους αδίκους και θα αποκαλύψει τα κρυπτά της καρδιάς[117], και θα αποδώσει σε κάθε άνθρωπο κατά τις πράξεις του όσο ζούσε, οπότε οι άδικοι θα απέλθουν σε κόλαση αιώνια, οι δε δίκαιοι σε ζωή αιώνια[118].

 1. Δανιήλ 12:2 , Ματθ. 25:46 , Ιωάν. 5:29 , B΄Τιμ. 4:1
 2. Ματθ. 25:32 , Ρωμαίους 14: 10 , Πράξεις 17:31
 3. Ματθ.13:49 , Iωάν. 5:29
 4. Ματθ.25:46 , Αποκ.20:12-15

Άρθρο 27°

Περί της αποστολής των Χριστιανών στον κόσμο και του τελικού θριάμβου

Πιστεύουμε ότι είναι καθήκον μας ως μαθητές και υπηρέτες του Χριστού να συντελούμε στην επέκταση της βασιλείας Του[119], να ευεργετούμε κάθε άνθρωπο[120], να διατηρούμε την από κοινού και την κατ’ οίκον λατρεία του Θεού[121], να αγιάζουμε την ημέρα του Κυρίου[122], να διατηρούμε το αδιάλυτο του γάμου και την ιερότητα της οικογένειας[123], να υποστηρίζουμε την δίκαιη εξουσία της Πολιτείας[124], και έτσι να ζούμε με τιμιότητα, καθαρότητα και αγάπη, ώστε η ζωή μας να είναι μια ζωντανή μαρτυρία για τον Χριστό.

Πρόθυμα δεχόμαστε τον λόγο του Χριστού ο οποίος παραγγέλλει στον λαό Του να πορευθεί και να μαθητεύσει όλα τα έθνη[125] διακηρύττοντας σ’ αυτά ότι ο Θεός είναι «εν τω Χριστώ διαλλάσσων τον κόσμον προς Εαυτόν[126]», και ότι θέλει όλοι να σωθούν και να έλθουν σε επίγνωση της αλήθειας[127].

Πιστεύουμε ότι με τη δύναμη και τη χάρη Του όλοι οι εχθροί Του θα νικηθούν και ότι οι βασιλείες αυτού του κόσμου θα γίνουν η Βασιλεία του Θεού μας και του Χριστού Του.

 1. Ματθ.24:14 , 28:19-20
 2. Ματθ. 5:44 , Λουκάς 6:31-36
 3. Ψαλμός 26:12 Πράξεις 2:42 , Εβραίους 10:25
 4. Έξοδος 20:8-10 α , Δευτερ.5:12
 5. Γέν.2:24, Ματθ. 19:5-9, Μάρκος 10:6-9, Εφεσίους 5:33
 6. Ρωμαίους 13:1-7 , Α΄Τιμ.2:1-2
 7. Ματθ. 28:19 , Μάρκος 16:15
 8. Ρωμαίους 3:24-26 , B΄Κορ. 5:18-19
 9. Ιωάν. 3:16 , Α΄Τιμ. 2:4 , Β΄Πέτρ. 3:9

Άρθρο 28°

Περί της αιωνίου ζωής

Πιστεύουμε και ποθούμε την αιώνια ζωή[128], κατά την οποία όσοι έχουν σωθεί θα λάβουν την ένδοξη κληρονομιά στη Βασιλεία του Πατέρα[129], και θα ευλογηθούν πλήρως στην παρουσία και υπηρεσία του Θεού, τον οποίο θα βλέπουν και θα απολαμβάνουν στους αιώνες των αιώνων[130]. Αμήν.

 1. Ιωάν.3:16,36 , Α΄Θεσ. 4:17 , Αποκ. 11:15 , 12:10
 2. Ματθ.25:34 , Ρωμαίους 8:17 , Α΄Πέτρ. 1:4
 3. Ιώβ 19:25-27 , Ιωάν.17:24 , Α΄Κορ. 13:12

Loading